„Snoezelen MSE ( multy - sensoring enviroment) “ = multy - sensorická miestnosť je pomenovanie pre  špeciálne navrhnutú multifunkčnú miestnosť, ktorá je vybavená  svetelnou, zvukovou technikou a dotykovými, či vonnými prvkami. Slúži na stimuláciu základných ľudských zmyslov (zrak, čuch, chuť, sluch, hmat), ale aj vestibulárneho systému, či priopriorecepcie.

Zakladateľmi (mikro)teórie viaczmyslového prostredia boli americkí psychológovia Cleland a Clark. A v 70. rokoch 20. st. v Holandsku ho rozšíril Ad Verhaul . Pomenovanie Snoezelen vytvoril kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ (čuchať, skúmať) a „dozelen“ (odpočívať, relaxovať).

Snoezelen je holistická disciplína, ale aj vedecký koncept, ktorý je podložený už veľkým množstvom štúdii po celom svete. Tento koncept dokazuje, že Snoezelen miestnosť má pozitívny vplyv na fyzickú, psychickú, sociálnu a spirituálnu (zmysel života) zložku človeka a výrazne zlepšuje jeho zdravotný stav.

Je určený najmä pre klientov s vývinovými poruchami, telesným, mentálnym postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, pre pacientov s demenciou, poúrazové stavy, chronicky chorých, ale aj pracovníkov s vysokou pracovnou „nasadenosťou“, ako sú napr. podnikatelia, manažéri a v dnešnej dobe spôsobenej ochorením Covid -19 aj zdravotníkov, ktorí sú každodenne vystavení vysokej miere stresu.

Snoezelen sa používa v zariadeniach ako sú špeciálne základné školy, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, a iné.

 

Bazálna stimulácia je pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá rešpektuje a pomáha naplniť základné ľudské potreby.

Táto koncepcia stimuluje telesnú aj zmyslovú zložku človeka. Umožňuje vnímanie okolitého sveta, zlepšuje funkcie organizmu, psychomotorický vývin, lokomočné schopnosti, stimuluje vnímanie vlastného tela, podporuje orientáciu v priestore a čase, umožňuje prežívať život kvalitne.

Má široké pole pôsobnosti. Využíva sa v domovoch sociálnych služieb, nemocniciach, na pedagogické účely. Pomáha ľuďom pripútaným na lôžko, poúrazovým stavom, deťom so špeciálnymi potrebami, predčasne narodeným deťom, deťom s DMO a autizmom, ako aj deťom s kombinovaným (telesným aj mentálnym) postihnutím zlepšiť napr. interakciu a komunikáciu medzi pacientom a klientom ( či už na verbálnej alebo neverbálnej) úrovni. Celkovo podporuje ich vývin.

V 70. rokoch ju založil špeciálny pedagóg Prof.Dr. Andreas Fröhlich a o niečo neskôr ju do ošetrovníctva preniesla zdravotná sestra a profesorka Christen Bienstein.

Základné prvky, ktoré bazálna stimulácia využíva sú: vnímanie, pohyb a komunikácia.

Využívanie týchto prvkov je dôležité pre vlastné napredovanie klienta, ale aj preto, aby jeho motorické a senzorické dráhy neprestali správne fungovať.

V prípade detí s kombinovaným telesným postihnutím má kombinácia týchto troch prvkov výrazne silný dopad.Zabezpečuje tvorbu nových neurónových sietí  (čím u nich podporuje učenie), nakoľko u týchto detí je schopnosť vnímania a pohybu často obmedzená.

Volám sa Galina Kubalová.

          Od roku 2005 sa venujem masážam. Som absolventkou Strednej zdravotníckej školy (odboru masér) a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odboroch špeciálna pedagogika, psychológia a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím.

           Od roku 2019 spolupracujem so Súkromnou základnou školou, so špeciálnou materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Bratislave, pre ktorú poskytujem relaxačné terapie. Tieto terapie majú za úlohu docieliť zrelaxovanie dieťaťa, pričom kladiem dôraz na individuálny prístup k nemu a na jeho individuálne potreby.

           Terapia je kombináciou masáží, docielenia správneho dýchania, koncentrácie a celkového uvoľnenia dieťaťa prostredníctvom prístupov, ktoré sú súčasťou psychologického a špeciálnopedagogického vplývania na dieťa  (muzikoterapia, dramatoterapia a iné). Vďaka môjmu absolvovanému odbornému vzdelaniu a dosiahnutým praktickým skúsenostiam úspešne pracujem aj s deťmi s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

Free Joomla! templates by Engine Templates