Bazálna stimulácia je pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia, ktorá rešpektuje a pomáha naplniť základné ľudské potreby.

Táto koncepcia stimuluje telesnú aj zmyslovú zložku človeka. Umožňuje vnímanie okolitého sveta, zlepšuje funkcie organizmu, psychomotorický vývin, lokomočné schopnosti, stimuluje vnímanie vlastného tela, podporuje orientáciu v priestore a čase, umožňuje prežívať život kvalitne.

Má široké pole pôsobnosti. Využíva sa v domovoch sociálnych služieb, nemocniciach, na pedagogické účely. Pomáha ľuďom pripútaným na lôžko, poúrazovým stavom, deťom so špeciálnymi potrebami, predčasne narodeným deťom, deťom s DMO a autizmom, ako aj deťom s kombinovaným (telesným aj mentálnym) postihnutím zlepšiť napr. interakciu a komunikáciu medzi pacientom a klientom ( či už na verbálnej alebo neverbálnej) úrovni. Celkovo podporuje ich vývin.

V 70. rokoch ju založil špeciálny pedagóg Prof.Dr. Andreas Fröhlich a o niečo neskôr ju do ošetrovníctva preniesla zdravotná sestra a profesorka Christen Bienstein.

Základné prvky, ktoré bazálna stimulácia využíva sú: vnímanie, pohyb a komunikácia.

Využívanie týchto prvkov je dôležité pre vlastné napredovanie klienta, ale aj preto, aby jeho motorické a senzorické dráhy neprestali správne fungovať.

V prípade detí s kombinovaným telesným postihnutím má kombinácia týchto troch prvkov výrazne silný dopad.Zabezpečuje tvorbu nových neurónových sietí  (čím u nich podporuje učenie), nakoľko u týchto detí je schopnosť vnímania a pohybu často obmedzená.

Druhy bazálnej stimulácie:

Vibračná stimulácia

Pomáha deťom s ťažkým telesným postihnutím pocítiť vlastné telo a okolitý svet prostredníctvom vibračného nosného aparátu, ktorý sa prikladá na rôzne časti ich tela alebo aj kontaktom s druhou osobou (priloženie ruky na hrudník druhého človeka).

Taktilno – haptická stimulácia

Je zameraná  na oblasť ich rúk . Dôležité sú tu dotyky,  poznávanie a uchopovanie rôznych predmetov.

Orálna stimulácia

Dieťa sa tu učí vzťahu ruka – ústa, učí sa poznávať a identifikovať rôzne chute a vône.

Orofaciálna bodová stimulácia

Je súbor pohybov a úkonov ktoré stimulujú neuromotoriku tváre, pier, jazyka,...aby sa docielilo zlepšenie v oblasti dýchania, sania, žuvania, jedenia, pitia ale aj reči.

Vizuálna, Olfaktorická a auditívna stimulácia

Sluchové a zrakové podnety

Zmyslom stimulácie je naučiť deti pozerať sa počúvať prostredníctvom rôznych zvukov a obrazov.

Akustické podnety

Ide o podnety, ktoré sa nevzťahujú k telu. Dieťa sa učí rozoznávať rôzne zvuky prichádzajúce z vonka a identifikovať ich zdroj. Učia sa zvuk vyrobiť samy.

Čuchové podnety

Dieťa sa učí rozoznávať rôzne pachy a vône, od bežných veci, ako je napr. vôňa bielizne po aromatické vône, napr. vôňa mydla.

Koncepciou bazálnej stimulácie sa v Slovenskej, (ale a Českej republike) zaoberá PhDr. Karolína Friedlová, ktorá je jedinou certifikovanou školiteľkou u nás.